എല്ലാവര്ക്കും തിരുവോണ ആശംസകൾ

മാവേലി  നാട്  വാണിടും  കാലം

മാനുഷ്യരെല്ലാരുമൊന്ന്  പോലെ

ആമോദത്തോടെ  വസിക്കും  കാലം

ആപത്തങ്ങാര്‍കുമൊട്ടില്ല  താനും

മാവേലി  നാട്  വാണിടും  കാലം

മാനുഷ്യരെല്ലാരുമൊന്ന്  പോലെ

ആമോദത്തോടെ  വസിക്കും  കാലം

ആപത്തങ്ങാര്‍കുമൊട്ടില്ല  താനും

ആധികള്‍ വ്യാധികള്‍ ഒന്നുമില്ല

ബാലമരണങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാനില്ല

ദുഷ്ടരെ കണ്‍കൊണ്ട്  കാണ്മാനില്ല

നല്ലവരല്ലാതെ ഇല്ല പാരില്‍… ഇല്ല പാരില്‍

മാവേലി  നാട്  വാണിടും  കാലം

മാനുഷ്യരെല്ലാരുമൊന്ന്  പോലെ

ആമോദത്തോടെ വസിക്കും  കാലം

ആപത്തങ്ങാര്‍കുമൊട്ടില്ല  താനും

കള്ളവുമില്ല ചതിയുമില്ല

എള്ളോളമില്ല പൊളിവചനം

വെള്ളികോലാദികള്‍ നാഴികളും

എല്ലാം കണക്കിന് തുല്യമായി… തുല്യമായി

മാവേലി  നാട്  വാണിടും  കാലം

മാനുഷ്യരെല്ലാരുമൊന്ന്  പോലെ

ആമോദത്തോടെ  വസിക്കും  കാലം

ആപത്തങ്ങാര്‍കുമൊട്ടില്ല  താനും

കള്ളപ്പറയും ചെറുനാഴിയും

കള്ളത്തരങ്ങള്‍ മറ്റൊന്നുമില്ല

കള്ളവുമില്ല ചതിയുമില്ല

എള്ളോളമില്ല പൊളിവചനം…പൊളിവചനം

മാവേലി  നാട്  വാണിടും  കാലം

മാനുഷ്യരെല്ലാരുമൊന്ന്  പോലെ

ആമോദത്തോടെ  വസിക്കും  കാലം

ആപത്തങ്ങാര്‍കുമൊട്ടില്ല  താനും