നേരിട്ടുകണ്ട ഒരു വിശുദ്ധൻ

Fr. Chriyachan

സ്വന്തം കിഡ്‌നി വരെ പകുത്തു നൽകിയ വിശുദ്ധൻ തന്നെ ആയിരുന്നു ഈ ചെറിയ അച്ഛൻ. ഒരിക്കൽ കാണാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. കൂടുതൽ തീഷ്ണമായി ക്രിസ്തുവിനെ ജീവിതത്തിൽ അനുകരിക്കാൻ, കർത്താവിന്റെ ചാരത്തിരുന്നു അനുഗ്രഹിക്കേണമേ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.