ഇന്ന് പുതിയ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങുന്ന വാർത്ത എങ്ങോ വായിച്ചു. മഹാമാരി കഴിഞ്ഞു എന്ന് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ തിരിച്ചു വരും, ഒരു പക്ഷെ ഇനി അങ്ങിനെ ഒരു കാലം ഇല്ലാതെ വരുമോ എന്ന ചിന്തയാണ് ഉടനെ എന്നെ ഗ്രസിച്ചതു. പുതിയ സ്കൂളുകൾ പഴയ വിദ്യാഭ്യാസ രീതിക്കൊത്തായിരിക്കുമല്ലോ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പുതിയ സ്കൂളുകൾക്ക് ആകെ വേണ്ടത് അധ്യാപകർക്ക് ഇരിക്കാൻ ഓഫീസിൽ എന്ന പോലെ ക്രമീകരണം. വീഡിയോ ക്ലാസുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനും റെക്കോർഡിങ് മുറികൾ, ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ , രണ്ടോ ദിവസം കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തു ചേരാൻ ചില ഹാളുകൾ, ജനറേറ്റർ, ഹൈ സ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റ്. ഇതാണ് ഭാവിയിലെ ക്ലാസ്സ്‌റൂം. ഇന്നത്തെ സ്കൂളുകളേക്കാൾ ചെലവ് കുറവ്, അധ്യാപകരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവ്. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ടാബ്ലറ്റ്, ടീവി , ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എന്നിവ സൗജന്യം ആയി കൊടുത്താലും ചെലവ് കുറവ്. ഭാവിയിലെ സ്കൂളുകൾ ഇങ്ങിനെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പണിയുന്നവയുടെ രൂപകൽപന ഇപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ അവ നോക്കുകുത്തികൾ ആകുന്ന കാലം വിദൂരം അല്ല. ഭാവിയിലെ സ്കൂളുകൾ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.