ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. മാന്യമായ പെരുമാറ്റവും.

നിങ്ങൾ ഈ കടയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മാസ്ക് ധരിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ്ക് അവിടെ നിന്നുതന്നെ വാങ്ങി ധരിക്കണം.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.